Föreningsråd Simrishamn Årsmöte  2016

1 Ordförande Susanna Udvardi hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Röstlängden för mötet fastställdes – alla närvarande medlemmar har rösträtt.

3 Till ordförande för dagens möte valdes Olle Möller och till sekreterare Gertrud Rosenqvist.

4 Till protokollsjusterare jämte rösträknare valdes Henrik Mårtensson och Lisbeth Hagerman. 

5Konstaterades att mötet utlysts på behörigt sätt – 1 månad I FÖRVÄG via mail till alla de föreningar som någon gång deltagit i stormöten och lämnat sin mailadress. Kallelsen har också funnits på Föreningsrådets hemsida under en månad. Påminnelse har skickats till samtliga medlemsföreningar.

6 Föredragningslistan fastställdes.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 lästes upp och godkändes.

8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) föredrogs av kassör Gertrud Rosenqvist och godkändes. 

9 Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

10Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

11Beslöts att medlemsavgiften för 2017 behålles oförändrad, 200 kronor. 


12Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår föredrogs, bilaga 1. 
Aktivitetsplanen för året innebär att ett stormöte planeras till måndagen den 9 maj då vi bland annat ska ha workshops för att föreningar ska komma med förslag till verksamhet.  Vidare har styrelsen planerat en Föreningsdag till lördagen den 3 september kl 11- 14 på Skeppet i Simrishamn. Våra medlemsföreningar ska då få möjlighet att presentera sina verksamheter inför hösten och vintern. En enkel budget föredrogs.  För närvarande har Föreningsråd Simrishamn 16 medlems-föreningar. Styrelsen kommer att ansöka om medel hos kommunen för planerade aktiviteter, utskick, internetkostnader mm. Verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget fastställdes. 

13 Det förelåg inga motioner.

14 Någon valberedning har inte varit tillsatt. Konstaterades att det finns fem personer som är beredda att ta på sig styrelseuppdrag. 
Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

15 Beslöts att 
till ordförande på 1 år utse Susanna Udvardi
till ledamöter på 2 år utse Sofi Applekvist och Lisbeth Hagerman
till ledamöter på 1 år utse Gertrud Rosenqvist och Henrik Mårtensson
till revisorer på 1 år utse Jan-Erik Månsson och Carita Gunnarsson
till valberedning utse Momiyama Takao på 1 år.
Det uppdrogs åt styrelsen att till majmötet om möjligt presentera förslag på ytterligare ledamöter i valberedningen.

16 Dagens ordförande tackade deltagarna för visat intresse. 
Susanna Udvardi tackade Olle Möller och förklarade sammanträdet avslutat. 
 

Etiketter: årsmöte 2016